Công nhận và Chỉ định

Công Ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ là phòng thí nghiệm đạt được các chứng nhận & chỉ định:

** CÔNG TY TNHH MTV KHCN HOÀN VŨ  đạt các chuẩn mực phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005, VILAS 357 với các danh mục các phép thử theo quyết định số 472.2015/QĐ-VPCNCL và danh mục phép thử mở rộng theo quyết định số 56.2017/QĐ-VPCNCL

** BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CỤC CHĂN NUÔI CHỈ ĐỊNH là Phòng kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi theo quyết định số 594/QĐ-CN-TĂCN 

** BỘ Y TẾ, CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHỈ ĐỊNH cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 355/QĐ-ATTP

** BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN CHỈ ĐỊNH cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 395/QĐ-QLCL

** BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐỊNH  tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ theo quyết định 1195/QĐ-BCT 

** BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỨNG NHẬN Công Ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERT 203 và quyết định số /QĐ-BTNMT

** SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN kết quả xét nghiệm nông lâm thủy sản, hóa học, sinh học và công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm của Công Ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ theo quyết định số 2653/SYT-ATVSTP

** SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TP HỒ CHÍ MINH, CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT  PHÊ DUYỆT gói thầu phân tích định lượng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2013 theo quyết định  291/QĐ-CCBVTV

** TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG, CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP KÝ KẾT HỢP ĐỒNG dự án – Quản lý PCB tại Việt Nam – Trị giá 9 tỷ đồng được tài trợ bởi Ngân Hàng Tái Thiết và Phát Triển Quốc Tế World Bank.

Liên hệ chúng tôi