Kiểm nghiệm môi trường

Kiểm nghiệm môi trường

(Đất, nước mặt, nước thải, nước ngầm, nước uống, không khí, rác thải, bùn thải ...)

Sự phát triển công nghiệp bền vững ở mỗi quốc gia phải đảm bảo vấn đề về môi trường. Môi trường sạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lẫy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước , bùn thải, đất và không khí như:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/ BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09-MT:2015/ BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/ BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/ BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải (QCVN 50:2013/BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất ( QCVN

15:2008/BTNMT)

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ( QCVN 05:2013/BTNMT)

Liên hệ chúng tôi