Kiểm nghiệm phân bón

Kiểm nghiệm phân bón

      (Phân bón hữu cơ, vô cơ, vi sinh...)

1.    Phân tích các nguyên tố kim loại (Al, B, Ca, Mg, Mn, Zn, Na, K, Cu, Fe, Co, Cr, Ni, As, Cd, Pb, Hg, SiO2 …)

2.    Phân tích chất điều hòa sinh trưởng trong cây trồng như: Gibberellic acid (GA3) và α-NAA

3.    Một số chỉ tiêu hóa lý khác : N tổng, N hữu hiệu, P tổng, P dễ tiêu, Độ ẩm, Hữu cơ tổng số, Kali tổng số, kali hữu hiệu, Acid Humic & fulvic, Lưu huỳnh

Liên hệ chúng tôi