HPLC-CD

Sắc ký ion đầu dò đo độ dẫn HPLC – CD

Phân tích các anion: F-,NO3-, NO2-, Cl-, SO4 2-… trong nước, thực phẩm.

Liên hệ chúng tôi