VOC-GC/MS/MS(6)

Sắc ký khí đầu dò khối phổ GC/MS

Sắc ký khí - đầu dò khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS)

Hệ thống chiết mẫu tự động ASE 350 (Dionex)

Phân tích các chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật trong các nền mẫu phức tạp: trà, hạt điều, dầu mỡ động thực vật, rau quả…

Chiết dư lượng các chất PCBs, PAHs, thuốc bảo vệ thực vật… trong các loại mẫu môi trường và thực phẩm.

Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, nông sản thực phẩm

Phân tích hàm lượng các chất PCBs, PAHs, Phenols, thuốc bảo vệ thực vật… trong bùn, đất, nước….

PCBs trong dầu biến thế

Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong đất, bùn, nước…

Liên hệ chúng tôi