HPLC-UV VIS

Sắc ký lỏng đầu dò UV-Vis

Phân tích chất bảo quản, Cafein, Histamin… trong thực phẩm, thủy sản, nước mắm…

Liên hệ chúng tôi