Máy hấp thu phân tử (UV-Vis)
Sắc ký khí đầu dò khối phổ GC/MS Sắc ký khí - đầu dò khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS) Hệ thống chiết mẫu tự động ASE 350 (Dionex)
Sắc ký ion đầu dò đo độ dẫn HPLC – CD
Khối phổ ghép cặp cảm ứng plasma ICP/MS và LC/ICP/MS
Sắc ký lỏng đầu dò chỉ số khúc xạ HPLC-RID
Sắc ký lỏng đầu dò UV-Vis
Sắc ký lỏng đầu dò khối phổ LC/MS/MS
Sắc ký lỏng ghép khối phổ tỷ lệ đồng vị HPLC-IRMS
Thiết bị phân tích nguyên tố ghép khối phổ tỷ lệ đồng vị EA-IRMS