ICP/MS & HPLC-ICP/MS (2)

Khối phổ ghép cặp cảm ứng plasma ICP/MS và LC/ICP/MS

Phân tích kim loại: As, Hg, Cd, Pb, Cu…. trong đất, nước, thực phẩm, thủy sản, phân bón, quặng….

Phân tích các dạng Br-, BrO3 trong nước và As (III), As(V) trong bùn đất, thực phẩm.

MeHg trong thực phẩm, thủy sản.

Liên hệ chúng tôi